Projecte Puntedu

La Biblioteca: Un món per descobrir!

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

 • MOTIVACIÓ

En els darrers anys hi ha hagut un canvi molt important en la societat, en la manera de viure, pensar… i això comporta una reflexió per nosaltres,  professionals de l’ensenyament, sobre la manera d’enfocar i plantejar-nos el procés d’Ensenyança-Aprenentatge.

Aconseguir lectors i lectores competents és un repte per l’escola ja que aquesta competència serà una eina bàsica per assolir la resta d’aprenentatges.

Per tant, si la lectoescriptura és l’eix vertebrador dels aprenentatges, un espai molt important de l’escola serà la BIBLIOTECA, l’eix de l’escola.

La biblioteca escolar és un centre importantíssim per ajudar als nostres alumnes a guanyar l’autonomia tan necessària en els aprenentatges (formació d’usuaris competents, alumnes que sàpiguen buscar, seleccionar i triar la informació que necessiten…).

La biblioteca escolar ha de contribuir a la formació de bons lectors  que vagin guanyant autonomia en el procés d’aprenentatge  i en la seva vida en la societat.

 •  EXPERIÈNCIES PRÈVIES AL NOSTRE CENTRE

La importància que el nostre centre dóna a l’ús de la biblioteca, a la formació de bons lectors, usuaris de biblioteca competents… no és un aspecte nou a l’escola sinó que des de fa anys s’han dut a terme diferents activitats relacionades amb la dinamització de la biblioteca i la lectura.

Activitats que s’han dut a terme:

–          Fa anys tot el claustre de professors de l’escola es va implicar per tal d’organitzar la biblioteca del centre (folrar, registrar, catalogar i ordenar els llibres) i va engegar el sistema de préstec que actualment encara es porta a terme encara que de manera molt precària amb voluntaris a l’hora del pati un dia per setmana.

–          Fa anys que es van organitzar “les biblioteques d’aula” i es va incorporar aquest servei dins les programacions de classe.

–          Juny 2000: S’assisteix al “Curs per a l’actualització de l’Ensenyament/Aprenentatge de la lectura i l’escriptura”.

–          Curs 99-00 i 00-01: Les mestres d’Ed. Infantil i C. Inicial fan el Seminari: “Ensenyar a llegir i escriure en el marc del PIL. Un enfocament constructivista” de 40 hores i s’acorda donar un enfoc constructivista a l’aprenentatge. Les perspectives d’aquest enfocament ens van portar a buscar nous estris/recursos, noves maneres per llegir i escriure (la lectura i el conte prenen un paper rellevant en les tasques escolars).

–          Curs 01-02: El centre acorda crear unes comissions de treball formades per tots els membres del claustre amb l’objectiu d’establir millores en diferents àmbits curriculars. Una d’aquestes comissions va treballar la lectura, la comprensió lectora i l’escriptura durant tot el curs escolar i es van prendre diferents acords, propostes de treball, idees, suggeriments que cada mestre/a va incorporar a les programacions de classe. Es decideix treballar tot tipus de tipologies textuals.

–          Curs 03-04: El Claustre de professors del centre realitza el “Curs de Comprensió Lectora” per tal de millorar aquesta competència i després de la seva realització es prenen nous acords (activar coneixements previs abans de llegir, formulació d’hipòtesis…).

–          En els últims cursos i dins del Pla d’Avaluació Interna del Centre s’han dut a terme diferents accions per tal de millorar les competències bàsiques (entre elles la lectura i la comprensió lectora) i es passen diferents proves per tal d’avaluar la comprensió lectora dels alumnes (ACL  i altres).

–          A tots els cicles educatius es posa especial èmfasi al treball d’expressió escrita i de lectura (gust per la lectura, velocitat, comprensió…) esdevenint aquests aspectes, entre d’altres presents en el currículum, objectius primordials i competències bàsiques que creiem han de dominar els nostres alumnes.

Per aconseguir aquests objectius s’utilitzen tots aquells recursos i/o activitats que es consideren més convenients a cada cicle: treball sistemàtic de lectura i comprensió lectora, elaboració/lectura de contes, biblioteques d’aula, reculls de poemes, lectura diària de 5 minuts…

–          Curs 04-05: Dediquem les Jornades Culturals de l’escola al Llibre i la Lectura i s’organitzen diferents activitats relacionades amb el tema: visita guiada a la biblioteca del poble, contes explicats per l’escriptora Àngels Ollé, tallers d’escriptura i lectura de contes, racons de lectura…

–          Cada any s’edita la revista escolar “El nostre crit”  on participen tots els alumnes del centre, que és un magnífic recull de treballs per llegir.

–          En els últims anys s’han fet diferents reculls que han estat escrits i llegits pels nostres alumnes: de poemes, de contes…

–          S’han organitzat Jocs Florals per Sant Jordi.

–          Dins les programacions de cada curs es treballa de manera sistemàtica:

 • A Educació Infantil : L’hora del conte (P-3), Taller de contes (P-4), La roda dels contes (P-5), Biblioteca d’aula, Biblioteca mòbil, 5 minuts de lectura diària, Treball per projectes…
 • A Cicle Inicial : Biblioteca d’aula, Registres de lectura, Treballs de diferents àrees…
 • A Cicle Mitjà : Préstec de llibres a la biblioteca de l’escola, Lectura d’un llibre (tots els alumnes el mateix), Animacions a la lectura (relacionades amb el llibre llegit), Treballs de diferents àrees…
 • Cicle Superior: Préstec de llibres a la biblioteca de l’escola, Biblioteca d’aula, Llibre personalitzat, Treballs de diferents àrees…

Pensem que tot i que són nombroses les activitats que es fan al centre relacionades amb l’ús de la biblioteca i la  importància que tots i totes entenem que té dins l’escola, la nostra biblioteca necessita una empenta per millorar, modernitzar-se i adaptar-se als nous temps que estem vivint.

La societat canvia molt ràpidament i la nostra biblioteca necessita també “canvis”: s’ha de reorganitzar, informatitzar, dotar-la de més recursos ,dinamitzar-la i fer-la més viva i activa plena d’activitats per a tothom.

Volem a la nostra escola una Biblioteca Escolar “puntedu”, un espai de recursos on podem trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

Volem una BIBLIOTECA VIVA, UNA BIBLIOTECA PER A TOTS! i una bona manera d’aconseguir-ho és implicant-nos tots en aquest projecte d’innovació educativa.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

 • FUNCIONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR I OBJECTIUS GENERALS A ASSOLIR.

Les principals funcions d’una biblioteca escolar són:

a)     donar suport i facilitar l’assoliment dels objectius del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte Curricular de Centre(PCC)

b)    facilitar la utilització de mètodes actius d’ensenyament i aprenentatge.

c)     potenciar l’autonomia dels alumnes en els seus aprenentatges.

Tal com diu el manifest de la biblioteca escolar de la UNESCO fet per la IFLA (Federació Internacional d’Associacions Bibliotecàries) l’any 1998:

“La biblioteca escolar és part integrant del procés educatiu”

 Les funcions següents són essencials en l’adquisició de la lectura i l’escriptura, de les capacitats per a informar-se i per al desenvolupament de l’educació, de l’aprenentatge i la cultura. Aquestes funcions són els fonaments dels serveis de la biblioteca escolar:

 • Donar suport i facilitar la consecució dels objectius del projecte educatiu i dels programes.
 • Crear i fomentar en els infants i adolescents l’hàbit i el gust de llegir, d’aprendre i d’utilitzar les biblioteques al llarg de tota la seva vida.
 • Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per adquirir i comprendre coneixements, desenvolupar la imaginació i entretenir-se.
 • Ensenyar a l’alumnat les habilitats per avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport i format, tot fomentant la sensibilitat per les formes de comunicació presents en la seva comunitat.
 • Proporcionar accés als recursos locals, regionals, nacionals i globals que permetin a l’alumnat conèixer idees, experiències i opinions diverses.
 • Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.
 • Treballar amb l’alumnat, el professorat, l’administració del centre i les famílies per acomplir els objectius del projecte educatiu de centre.
 • Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l’accés a la informació són indispensables per aconseguir una ciutadania responsable i participativa en una democràcia.
 • Difondre la lectura així com també els recursos i els serveis de la biblioteca escolar dins i fora de la comunitat educativa.

Per acomplir aquestes funcions, la biblioteca escolar ha d’aplicar polítiques i serveis, seleccionar i adquirir materials, facilitar l’accés físic i intel·lectual a les fonts d’informació adequades, proporcionar recursos de formació i disposar de personal format”(Manifest de la Biblioteca Escolar. UNESCO-IFLA. 1998)

 El repte que plantegem és convertir la biblioteca en quelcom més que un mer contenidor de textos, fer-ne un espai viu i dinàmic en canvi continu.

Pretenem aconseguir:

OBJECTIUS D’ÀMBIT ORGANITZATIU

 • Canviar la ubicació de la biblioteca del centre .
 • Organitzar, agrupar i catalogar els materials, recursos i equipaments de què disposem (llibres, revistes, documents audiovisuals, documents multimèdia…) a la biblioteca.
 • Elaborar un Reglament de Biblioteca (Servei de préstec, carnet lector, horari…)
 • Optimitzar l’ús dels recursos i equipaments de la biblioteca implicant tota la comunitat educativa (alumnes, pares, AMPA, mestres).
 • Ampliar el fons documental de la biblioteca.

OBJECTIUS D’ÀMBIT CURRICULAR

 • Formar usuaris de biblioteca.
 • Afavorir l’hàbit lector de l’alumnat.
 • Dinamitzar l’ús de la biblioteca com a font de recerca i utilització de la informació.
 • Potenciar l’ús de la biblioteca com un espai d’aprenentatge en les diferents àrees currriculars.
 • Coordinar activitats amb la biblioteca municipal i l’IES Antoni Ballester de Mont-roig.

ASPECTES A DESENVOLUPAR

Els aspectes a desenvolupar fan referència a dos àmbits:

A)    ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT.

B)    ÀMBIT CURRICULAR.

 A)    ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT.

 Canviar la ubicació de la biblioteca del centre .

El lloc que ocupa actualment la  biblioteca a la nostra escola s’ha convertit en un espai de múltiples usos (biblioteca, sala de professors, aula d’audiovisuals, sala de conferències…) per tant cal canviar-la d’ubicació buscant un espai més adient.

L’espai de la biblioteca, la seva situació dins el centre i les característiques del mobiliari i els diferents equipaments han de facilitar l’assoliment dels objectius i funcions de la biblioteca dins l’escola.  Cal tenir en compte:

 • La biblioteca escolar ha de tenir espai suficient per a què els alumnes puguin treballar tant en grups com individualment.
 • Ha d’haver-hi la possibilitat de diversificar els espais creant diferents zones (zona de lectura, zona d’estudi, zona multimèdia, zona d’educació infantil…)
 • S’ha de cuidar la decoració: procurar crear un clima càlid i acollidor amb el mobiliari, color de les parets, il·luminació…
 • La senyalització és un element molt important en una biblioteca per tal d’orientar als usuaris i fomentar la utilització autònoma dels documents i de les instal·lacions: senyals d’ubicació i orientació, senyals normatius i senyals de contingut (zones, prestatgeries i baldes).

La “nova biblioteca” quedaria ubicada a l’aula de Pre-tecnologia de l’antiga EGB, avui dia espai destinat a activitats plàstiques i a activitats extraescolars. Caldria acondicionar-la convenientment: reestructuració de l’espai, neteja…

 Organitzar, agrupar i catalogar els materials, recursos i equipaments de què disposem a la biblioteca.

Com ho farem?

u Recollirem tot el material de l’escola a la biblioteca.

v Farem una tria: retirarem els documents malmesos, antics…

w Separarem els documents en dos blocs: Imaginació i Coneixements.

x Classificarem i ordenarem el material d’imaginació i coneixements:

–          Material d’imaginació: Seguirem l’ordenació I1, I2, I3, JN i N.

–          Material de coneixements: Seguirem la CDU.

y Etiquetarem els materials seguint criteris homogenis.

z Folrarem i repararem els llibres malmesos.

{ Distribuirem el mobiliari en l’espai (cal que la biblioteca sigui acollidora).

| Efectuarem la distribució dels documents a les prestatgeries de forma racional i pràctica.

} Retolarem convenientment els prestatges utilitzant el vocabulari normalitzat.

ut Introduirem el fons documental de la biblioteca al programa informàtic ePèrgam per a la gestió de la biblioteca.

uu Planificarem la reposició i adquisició periòdica de documentació (en tot tipus de suport).

uv Elaborarem un Reglament de Biblioteca (Normes, Servei de préstec, Carnet Lector, Horari…).

uw Estudiarem com optimitzar l’ús dels recursos i equipaments de la biblioteca implicant tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, AMPA, pares).

ux Obrirem i presentarem a tota la comunitat educativa la Biblioteca Escolar.

Ú Per aconseguir-ho necessitarem l’ajuda, col·laboració i participació de membres de tota la comunitat educativa (mestres, alumnes, pares).

Ampliar el fons documental de la Biblioteca.

 La biblioteca ha de posar a l’abast dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa una àmplia selecció de materials d’informació en tota de mena de suports, sobre totes les matèries, per a totes les edats… perquè tothom hi trobi allò que hi busqui.

El seu fons documental contindrà dos grans grups de documents: les obres d’informació i les obres de ficció.

Hi trobarem:

a)     Documents impresos: llibres (d’imatges, d’informació, de consulta…), publicacions periòdiques, materials gràfics i materials efímers.

b)    Documents audiovisulas: cintes i discs compactes, vídeos, DVD.

c)     Documents Multimèdia: CD-ROM interactius, webs.

Aquest fons documental s’ha d’anar actualitzant periòdicament amb un increment anual d’uns 500 exemplars.

  Despeses

L’ampliació i millora de la biblioteca escolar suposarà al centre una important inversió econòmica que es durà a terme en els pròxims anys buscant totes les ajudes i cooperacions possibles: dotació econòmica aportada per la participació al projecte d’innovació, aportacions de l’AMPA, de l’Ajuntament, del menjador escolar, compra de llibres per part dels alumnes…

Els diners de la dotació aniran destinats a:

–          L’adequació de la biblioteca: creació de zones per Ed. Infantil, zona multimèdia, zona de lectura, zona de coneixements, compra de mobiliari (prestatgeries, panells, cartelleres…).→ 700 € (aproximadament)

–          Renovació de llibres i altres documents.→ 1000 € (aproximadament)

–          Compra de material d’oficina, reparacions, fotocopies… → 300 € (aproximadament)

B)    ÀMBIT CURRICULAR

Primerament la responsable del projecte juntament amb la cap d’estudis mantindran reunions amb els diferents cicles educatius i reunions intercicles per tal de conèixer a fons les activitats que ja s’estan fent, fer-ne una valoració i establir, si s’escau, propostes de millora per tal de concretar el que ja es fa millorant tot el que sigui possible.

A partir d’aquí s’establiran per cicles/intercicles noves idees, propostes, activitats… amb l’objectiu d’aconseguir un projecte de centre global, consensual, coherent, cohesionat amb la implicació i participació de tota la comunitat educativa.

El projecte inclourà a tots els nivells educatius:

1)     Activitats per formar usuaris de biblioteca.

2)     Activitats per afavorir l’hàbit lector de l’alumnat (gust per la lectura).

3)     Activitats per dinamitzar l’ús de la biblioteca com a font de recerca i utilització de la informació.

Cal tenir present però que les possibilitats que tenim a l’hora de treballar la biblioteca escolar són infinites i segurament a mesura que treballem amb aquest espai, aniran sorgint noves propostes.

Activitats per formar usuaris de biblioteca.

Si volem que els nostres alumnes utilitzin de manera habitual la biblioteca primer l’han de conèixer.

Hem d’estimular el seu interès cap a la biblioteca, descobrir-los aquest espai (diferenciació de zones, espais, racons…), ensenyar-los les possibilitats de la biblioteca, els serveis que ofereix, ensenyar-los aspectes bàsics de la seva organització, normes de funcionament, hem de donar a conèixer la varietat de materials/documents de què disposa i com podem accedir a ells (explicar la seva organització, retolació, sistemes de classificació…).

Farem bons usuaris de biblioteca si els nostres alumnes coneixen bé la biblioteca i els documents què hi poden trobar.

Activitats per tots els cicles educatius  (Caldrà adaptar les activitats a l’edat dels alumnes)

Per tal de presentar i donar a conèixer la biblioteca:

 • Visita guiada a la biblioteca del centre: Els alumnes, per classes, visitaran la biblioteca de l’escola  i descobriran com està distribuïda, organitzada, les seccions què té, què hi podem trobar… amb les explicacions pertinents.
 • Visualització d’un Power Point de la biblioteca de la nostra escola: Els alumnes visualitzaran un power point elaborat pel propi centre on es presenta la biblioteca escolar i s’expliquen diferents aspectes relacionats amb l’organització, funcionament … d’aquest espai.
 • Visita guiada a la biblioteca municipal: Els alumnes, per classes, visitaran la biblioteca del poble rebent les explicacions necessàries.
 • Concurs: Buscant el logotip de la biblioteca: Tots els alumnes del centre participaran en un concurs de dibuix per tal de triar el logotip que representarà la biblioteca escolar.
 • Promocionem la nostra biblioteca!: Els alumnes faran eslògans, dibuixos per tal de promocionar/donar a conèixer la biblioteca i incrementar l’interès cap a aquest espai. Aquests “anuncis publicitaris” s’exposaran per tot el recinte i també es podran publicar a la revista escolar.
 • Auques de la biblioteca: Les auques són un bon sistema per promocionar i donar a conèixer la biblioteca. Els alumnes poden llegir les auques o bé elaborar-ne: explicant les normes…
 • Guia de l’usuari: Una guia de biblioteca és molt important a l’hora de conèixer a fons aquest espai: distribució, horari, serveis, normes… podem llegir/treballar aquesta guia amb els alumnes adaptant-la a les diferents edats i també podem demanar la col·laboració dels alumnes per a la seva elaboració.
 • Elaborem punts de llibre: Realitzar punts de llibre que serveixin de motivació i d’element identificador en la lectura individual.
 • Gimcana de la biblioteca: Joc que a partir de pistes i superació de proves ajudarà als alumnes a conèixer la biblioteca. (S’haurà de preparar per diferents edats).
 • Jocs de biblioteca:  Jocs de caselles (adaptats a diferents edats) similars al joc de l’oca amb daus i fitxes relacionats amb la biblioteca.
 • Ajudants de biblioteca: Cada classe aportarà un ajudant, de manera rotativa, al bibliotecari/bibliotecària que l’ajudarà a ordenar, preparar el material de préstec per la resta de companys …
 • El Semàfor: S’explica als alumnes com ha de ser el seu comportament dins la biblioteca i com s’han de tractar els llibres. Després es reparteixen cartolines de color vermell i verd. El mestre anirà dient frases relacionades amb la biblioteca i els alumnes hauran de pensar si és correcte o incorrecte i aixecaran la cartolina vermella (incorrecte) o verda (correcte).

Activitats per alumnes d’Ed. Primària  (Caldrà adaptar-les a l’edat dels alumnes)

 • Joc de CDU (Classificació decimal): Joc que té per objectiu que els alumnes localitzin llibres a les prestatgeries a partir del la classificació decimal.
 • Exploradors de biblioteques: Cada cicle té una adaptació de l’activitat. Fitxes de treball que ajuden als alumnes a entendre el funcionament de les biblioteques, com buscar informació, com estan ordenats els llibres…
 • Supervivència a la biblioteca: Activitat on els alumnes, per grups, han d’omplir un qüestionari i superar proves.
 • Els llibres perduts: Activitat que consisteix en trobar llibres que s’han extraviat. A partir de certes dades els alumnes els han de trobar.
 • Tipus de cerca: Realitzar diferents tipus de consulta per autor, títol o matèria amb l’objectiu d’utilitzar els tres catàlegs bàsics en el programa Pergam.
 • Ordre a la biblioteca: A partir d’un col·loqui tot el grup classe estableix unes normes per a l’ús dels materials a les biblioteques d’aula. També es crea el càrrec d’encarregat de classe de la biblioteca.
 • L’espai de la biblioteca: Els alumnes completaran el plànol de la biblioteca i participaran en el col·loqui sobre com està distribuït l’espai.

El joc és una eina per a l’aprenentatge, el desenvolupament de noves habilitats i el foment d’actituds participatives. A través dels jocs la biblioteca pot fomentar la lectura i augmentar el nombre d’usuaris.

Segurament a mesura que anem treballant ens sortiran molts jocs, moltes activitats més per ajudar als alumnes a conèixer la biblioteca.

Activitats per afavorir l’hàbit lector de l’alumnat (gust per la lectura).

Activitats per Educació Infantil

 • L’hora del conte (P-3): A la classe hi ha una capsa decorada que conté contes i rondalles. El mestre en treu un i el llegeix. (Varies sessions a la setmana). Una vegada a la setmana aquesta activitat es duu a terme a la biblioteca del centre. Després els alumnes agafaran contes de la biblioteca i observaran les imatges.
 • Taller de contes (P-4): Cada setmana es dedica un dia a treballar un conte. Primer el mestre el llegeix. Després s’inicia un diàleg sobre els personatges, situacions, desenllaç. S’escriu el títol a la llista del costat de la biblioteca d’aula i es posa la imatge i el títol a la cartellera dels contes. Els infants també fan treballs individuals sobre els contes. Escolten el conte amb CD i es posa un joc sobre el conte al racó de llengua. Part d’aquesta activitat es realitza a la biblioteca i els nens observen diferents versions del mateix conte.
 • La roda dels contes (P-5): Cada divendres un infant tria i s’enduu un conte a casa, el prepararà amb els seus pares i el proper divendres l’explicarà o llegirà davant els companys a la biblioteca escolar utilitzant diferents tipus de suport (titelles, làmines…). Una vegada acabada l’activitat s’inicia un diàleg i torn de preguntes. Finalment cada nen omple una fitxa. El títol del conte, la foto del narrador i el conte es deixen a la cartellera de “la roda dels contes”.
 • Biblioteca mòbil: Aquest carro de prestatges amb rodes complementen les biblioteques d’aula. Els documents es renovaran periòdicament i cada aula en podrà disposar un dia a la setmana.
 • El llibre viatger (lectures compartides): A dins d’una maleta decorada adientment, un llibre va visitant les diverses cases dels alumnes al llarg del curs.

Activitats per Educació Primària

Cada classe farà una hora setmanal de biblioteca:

 • Escoltem històries: El mestre llegirà contes/històries que els alumnes hauran escollit d’entre diferents propostes presentades pel tutor/a. Puntualment el narrador serà un altre adult (altres mestres, pares…).
 • El llibre dels llibres: En una carpeta de dossiers de plàstic es van afegint les fotocòpies de les portades de les lectures setmanals escoltades.
 • N’agafo un: Els alumnes individualment trien un llibre que els agradi per fer la lectura silenciosa, se l’enduran en préstec a casa i el continuaran llegint fins que s’acabi (a casa o a l’escola).
 • Els llibres que he llegit: Cada nen/a porta un registre dels llibres llegits en una llibreta que anirà passant d’un curs a un altre a mesura que avança la seva escolaritat. (Segons l’edat dels alumnes les anotacions poden ser més o menys extenses).
 • Llibres preferits: Mensualment s’estableix un col·loqui sobre els llibres que s’han llegit, opinions, temàtica…
 • Jo recomano: Els llibres que més han agradat passaran a ser recomanats i se’n deixa constància en una cartellera.
 • Biblioteca d’aula (Cicle Inicial): Tria i fitxa de lectura (diferents tipologies textuals).
 • Lectures dirigides: (Cicle Mitjà i Superior): Tots els alumnes del curs llegeixen el mateix llibre i es fan diferents activitats d’animació.
 • Llibre personalitzat (Cicle Superior): A través d’un llibre on els mateixos alumnes són els protagonistes es fomentarà el gust per la lectura.

Activitats per tots els cicles educatius

 • Exposicions temàtiques en diferents formats: A la biblioteca hi haurà una taula ambientada de manera adient amb alguns llibres relacionats amb festes populars, estacions de l’any, Sant Jordi, llibres premiats… amb la finalitat de difondre material de la biblioteca.
 • Circulars a les famílies: Amb el propòsit d’orientar, adquirir llibres, promoure la lectura…
 • Portes obertes a la biblioteca: A començament i final de curs els familiars dels alumnes seran convidats a visitar la biblioteca del centre.
 • L’autor/il·lustrador convidat: De vegades es convidarà a un autor/il·lustrador a fer una xerrada.
 • Escenificació d’un conte: De manera esporàdica s’escenificaran contes o fragments literaris que hagin agradat.
 • La biblioteca informa: La biblioteca anirà informant en una cartellera sobre diferents activitats, les novetats, els llibres recomanats…
 • Revista escolar “El nostre crit”: Per Sant Jordi s’editarà la revista de l’escola en la que participen tots els alumnes del centre.
 • Jocs Florals: Concurs literari en el que participen alumnes de l’escola i es trien guanyadors per cursos.

Aquestes activitats tindran com a finalitat: desenvolupar el llenguatge i l’hàbit lector, promocionar la lectura amb funcions tant d’aprenentatge com lúdiques, introduir als alumnes al món de la literatura, experimentar la lectura com una activitat lliure, individual, imaginativa, creadora, intel·lectual i recreativa, crear el gust per la lectura, experimentar la biblioteca com un lloc de trobada amb els llibres que afavoreix un ambient idoni per la lectura, potenciar l’audició de contes, desenvolupar la imaginació creadora per mitjà de manifestacions creatives (expressió oral, expressió escrita i expressió plàstica),  potenciar l’hàbit del préstec individual i experimentar la biblioteca com un centre cultural d’activitats al voltant dels llibres.

Activitats per dinamitzar l’ús de la biblioteca com a font de recerca i utilització de la informació.  

 Activitats

 • Treball per projectes.
 • Treballs sobre algun tema concret (es poden fer de totes les àrees curriculars) en grup o individualment.
 • Muntatges d’exposicions a la classe/cicle/escola pels propis alumnes (hauran de buscar la informació, seleccionar-la…).
 • Dissenyar pàgines web sobre algun tema/aspecte en concret (Cicle Superior)
 • Investigacions sobre algun tema, autor, compositor, ciutat, fet històric… en grup o individualment (Cicle Mitjà i Cicle Superior)
 • Investigacions al voltant d’una ruta, ciutat, parc natural… a partir d’una excursió proposada per l’escola.

Totes aquestes activitats s’han de treballar en diferents àrees curriculars i/o de manera interdisciplinar. Totes s’hauran d’adaptar a l’edat dels alumnes.

El centre ha integrat les TIC al currículum. Moltes d’aquestes activitats serviran perquè els nostres alumnes es familiaritzin, coneixen i utilitzin l’editor de textos, internet, CD roms…

La finalitat d’aquestes activitats serà demostrar als nostres alumnes que la biblioteca és un espai útil d’informació, formació i autoaprenentatge i capacitar-los per a ser autosuficients en la consulta i recerca de documents (saber què busquen, on buscar-ho, què els interessa i què no i quin tractament en faran posteriorment de la informació obtinguda).

Per treballar la recerca documental haurem de tenir presents:

* El procés de recerca: dinamitzar l’hàbit de la recerca i la investigació, dinamitzar l’ús sistemàtic de les biblioteques com a recurs informatiu, comprendre la utilitat de la informació per al desenvolupament de projectes i/o treballs, aprendre a organitzar la recerca documental en les diferents etapes del treball, aprendre mètodes i tècniques de recerca d’informació i potenciar la lectura com a tècnica per la recerca d’informació.

* El tractament de la informació: aprendre a utilitzar la informació (interpretar, ordenar, seleccionar), saber analitzat la informació, conèixer els sistemes d’organització gràfica de la informació (esquemes, gràfics…), treballar mètodes, tècniques i estratègies per a la comprensió, la interpretació i el tractament de la informació, desenvolupar el sentit crític davant la informació, saber contrastar la informació procedent de diferents fonts, saber avaluar críticament la informació, saber utilitzar diferents tècniques d’estudi pel tractament de la informació (resums, subratllats, esquemes…), saber citar les fonts d’informació i saber manejar instruments informàtics que ajudaran a la redacció i impressió dels treballs escrits.

Totes les àrees curriculars haurien d’ajudar a l’alumne a assolir tots aquests objectius.

4.3. INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM

 

Un dels objectius principals del nostre projecte d’innovació és potenciar l’ús de la biblioteca com un espai d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars i per aconseguir-ho portarem a terme les activitats previstes anteriorment i d’altres que aniran sorgint a mesura que avancem en el treball diari amb la biblioteca.

Totes les activitats explicades  tenen com a finalitat facilitat l’assoliment d’objectius curriculars de diferents matèries amb “l’ajuda” de la biblioteca.

La integració de la biblioteca escolar en el PEC i el PCC afecta la totalitat de components curriculars: què, quan i com ensenyar i avaluar i abarca totes les matèries.

La biblioteca no suposa una ampliació del currículum escolar dels alumnes sinó que facilita l’assoliment de nombrosos objectius que es proposen en les diferents àrees curriculars.

Lladó i Solé (1997) presenta ja una relació de continguts i objectius (d’Infantil, Primària i Secundària) que, al seu parer, podrien veure facilitat el seu assoliment amb la utilització de la biblioteca escolar en les diferents àrees (la selecció és extensa i va més enllà de l’àrea de llengua). Tots aquests continguts/objectius cal tenir-los presents al treballar amb els alumnes.

4.4. COL·LECTIUS QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE

Tota la comunitat educativa participarà en la posada en marxa i en l’ús de la biblioteca escolar.

Professors: Tots els professors del centre s’implicaran per tal de posar en funcionament la biblioteca col·laborant en la seva organització, classificació dels materials… i portant a terme amb els seus alumnes les activitats previstes dins la programació anual relacionades amb la biblioteca . ( 1 hora setmanal de biblioteca).

Alumnes: Els alumnes podran ajudar a arreglar/organitzar la biblioteca, el material… (amb l’ajuda dels mestres si es considera adequat) i realitzaran totes les activitats previstes.

Personal no docent: Col·laboraran en l’organització i posada en funcionament de la biblioteca (conserge, auxiliar administrativa…).

Pares i mares/ AMPA:També poden ajudar a l’hora d’organitzar el fons documental de la biblioteca (folrant llibres, ajudant a catalogar…) i portant a terme activitats dins la biblioteca (fent de narradors de contes…).

Institucions/centres: Puntualment establirem activitats conjuntes/ de col·laboració amb la Biblioteca Municipal, l’Ajuntament, i l’IES Antoni Ballester de Mont-roig del Camp.(Codi centre: 43008638). (Activitats que es decidiran més endavant). (Mirar Annex).

Una vegada la biblioteca amb l’esforç de tota la comunitat educativa estigui en funcionament es posaran en marxa altres activitats fora de l’horari escolar: l’AMPA organitzarà activitats extraescolars i/o tallers a la biblioteca… (aquestes activitats es concretaran el curs que ve) amb l’objectiu de poder “gaudir” i utilitzar aquest espai el màxim d’hores possibles i treure-li el màxim rendiment.

 TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS EN ELS TRES CURSOS ESCOLARS

INICIATIVA

TASCA

TEMPS/RESPONSABLE

Adequació del

local

– Netejar zona (magatzem, aula pretecnologia  antiga EGB).- Polir terra.- Pintar parets i finestres.

– Posar endolls i connexions telefòniques.

Agost / Setembre 2006

(Ajuntament)

Adequació del

mobiliari

– Restaurar i pintar prestatgeries aprofitables.- Comprar prestatgeries noves.- Col·locar taules i cadires:

· zona consulta.

· zona lectura.

· zona bibliotecària.

· zona multimèdia.

– Distribuir espai.

1r. Trimestre

(Mestres/conserge/AMPA)

Catalogació

– Reunir materials, analitzar i esporgar.- Classificar materials (sistema CDU).- Informatitzar (programa PERGAM).

1r. i 2n. Trimestre

(Responsable biblioteca/

auxiliar administratiu/mestres)

Actualització del fons documental

– Adquirir materials intentant la compensació temàtica (en CD-Rom, enciclopèdies, llibres de consulta i coneixements).- Aportació voluntària i llibres de cada alumne.- Aportació voluntària de famílies sobre altres materials (consulta, CD,…).

Tot el primer curs

(Tota la comunitat educativa)

Ordenació

– Reparar documents.- Rotular prestatgeries.- Tauler pels “recomanats”.

– Tauler per “novetats”.

3r. Trimestre

(Responsable biblioteca i voluntaris)

Funcionament

– Establir condicions préstec (núm. d’obres, temps, i quines).- Elaborar normes, reglament (poques i clares).- Elaborar horaris.

3r. Trimestre

(Responsable biblioteca/

Cap d’estudis)

Obertura

– Conèixer biblioteca- Activitats:visita guiada, logotip…- Repartir carnets.

– Repartir guia, reglament.

2n. Curs

(Responsable biblioteca/

Cap d’estudis)

Activitats de dinamització

– Col·locar les novetats en una prestatgeria propera a la porta…- Planificar activitats per cursos, cicles, trimestres,…- Col·laboració amb la Biblioteca pública.

2n. Curs.

(Responsable biblioteca/

Cap d’estudis/Claustre)

Activitats extraescolars

– Planificació d’activitats fora de l’horari escolar

2n. Curs.

(Responsable biblioteca/Cap d’estudis/Claustre/AMPA/

Assistent Social)

Avaluació

– Recollida de dades (Estadística):  diaris, llibres prestats, materials, increment fons, activitats d’animació, activitats de formació (conferències),…- Elaborar MEMÒRIA sobre el Projecte. (Activitats, temporització, recursos, personal implicat, cooperació, aspectes econòmics, necessitats proper curs de participació, d’equipament, de materials,…)

3r. Curs

(Responsable biblioteca/

Cap d’estudis/altres representants comissió de biblioteca)

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Una comissió de biblioteca formada pel responsable de la biblioteca, el Cap d’Estudis i els coordinadors i/o representats dels diferents cicles serà l’encarregada de fer el seguiment i l’avaluació del projecte.

El responsable de la biblioteca amb l’ajuda del Cap d’Estudis elaborarà una Memòria que analitzarà el grau de consecució dels objectius previstos en el projecte (per l’elaboració de la memòria necessitarà informació que aportaran els representants dels cicles).

Aquesta memòria haurà d’incloure els apartats següents: descripció de la situació inicial de la biblioteca, exposició del projecte, persones implicades en el projecte i grau d’implicació, enumeració dels treballs realitzats, explicació de les activitats realitzades, cooperacions externes, descripció de l’aspecte econòmic, síntesi del grau de consecució dels objectius, aspectes positius i negatius sorgits, “noves necessitats”, propostes pel pròxim període i invitació a la participació i consolidació del nou equip de biblioteca.

BIBLIOGRAFIA

 • BARÓ, M.; MAÑÀ,T. (1993): Formar-se per informar-se. Barcelona: Rosa Sensat i Ed.62.
 • BARÓ, M.; FONOLL, M.; GABARRÓ, M.; HOMS, C.; LISSON, A.; MAÑÀ, T.; MARTÍNEZ, C.; RAGA, P. (1999): La nova biblioteca escolar. Barcelona: Rosa Sensat i Ed.62.
 • BARÓ, M.; MAÑÀ, T.; VELOSILLO, I. (2001): Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Madrid: Anaya.
 • CARRERAS, C.; MARTÍNEZ, C.; ROVIRA, T. (1985): Organització d’una biblioteca escolar, popular o infantil. Barcelona: Rosa Sensat i Ed.62.
 • CASAS, L.; CENTELLAS, J. (1989): Jo llegeixo: una experiència de biblioteca d’aula en el Cicle Mitjà. Barcelona: Pirene.
 • CEIP MARE DE DÉU DE LA ROCA. Projecte Curricular de Centre.
 • CREUS, J. (1990): Fer escola des de la biblioteca. Barcelona: Quaderns d’escola.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Currículum Educació Infantil.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Currículum Educació Primària.
 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA.(2001) Catàleg d’experiències per al foment de la lectura a les biblioteques de la xarxa.
 • DURAN, T.; ROS, R. (1995): Primeres Literatures “Llegir abans de saber llegir”. Barcelona: Pirene.
 • DURAN, T.; ALOY, J.M.; CELA, J.; MOLIST, P.; NOLLA, A.; SEGARRA, M.: “M’agrada llegir”. Com fer els teus fills lectors.
 • GAMARRA, P. (1987): “Llegir: per què?”. Bacelona: Pirene.
 • GRUP BIBLIOMÈDIA DE LA FMRPC (2005): La biblioteca mediateca. D’Infantil a Secundària. Proposta de treball. Barcelona: Rosa Sensat.
 • JORDI, C. (1998): Guía pràctica de la biblioteca escolar. Madrid: Fundación Germán Sánchez.
 • L’AMIC DE PAPER. SERVEI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. Decàleg per a l’organització d’una biblioteca escolar.
 • LEON, L. (1998) Cómo organizar una biblioteca escolar. Escuela Espanyola.
 • LISSON, A. (1989): El gust per la lectura. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • MOLIST, P. (2003): “Els llibres tranquils”. El curs de la vida a través de la literatura infantil. Lleida: Pagès Editors.
 • MONSON, D.; McCLENATHAN, D. (1989): Crear lectores activos “Propuestas para los padres, maestros y bibliotecarios”. Madrid: Aprendizaje Visor.
 • PATTE, G. (1988): Dejadles leer. Barcelona: Pirene.
 • UNESCO. (1998) Manifest de la biblioteca escolar.
 • WEBS. Diferents pàgines web realcionades amb la Biblioteca Escolar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s