Absentisme escolar

Benvolgudes famílies,

El curs 2011-2012 la nostra escola va començar a aplicar el Pla Local de prevenció i control de l’absentisme escolar.

Aquest Pla es va elaborar el curs 2010-2011 entre tots els centres educatius del municipi en col·laboració amb la Policia local, l’EAP i els Serveis socials i va ser aprovat pel Consell Escolar el juliol passat.

Té com a objectius principals:

  • Disminuir l’absentisme escolar.
  • Analitzar les problemàtiques detectades i donar solucions que millorin i/o accelerin el tractament i la resolució dels casos.
  • Elaborar un circuit i un pla d’actuació conjunt d’absentisme que reculli de forma integral i coordinada les diferents actuacions.
  • Aplicar aquest Pla als centres docents de la població i fer-ne el seguiment.

 Absentisme:

 S’entén per absentisme quan un alumne no assisteix a l’escola i aquesta absència no és justificada.

Quan un alumne no pot assistir al Centre, aquesta absència s’ha de justificar amb una nota dels pares/tutors a l’agenda i/o en un paper, adjuntant el justificant corresponent (comprovant mèdic…).

Si un alumne presenta absentisme (falta a l’escola sense justificar) s’aplicarà el protocol previst per aquests casos: carta informativa a les famílies, avís i seguiment dels Serveis Socials… segons queda establert en aquest Pla.

Aquest Pla també pretén controlar i fer el seguiment dels casos de retard a les entrades i sortides de l’escola.

Per tal d’establir una actuació conjunta i coordinada en tots els centres escolars del municipi de Mont-roig del Camp, s’ha acordat el tipus de procediment que caldrà aplicar per tal d’assegurar una bona convivència entre els diferents centres educatius, alumnes/as i pares/mares o tutors legals.

Retard a l’hora d’entrada al centre escolar:

 –       La porta de l’escola es tancarà 5 minuts després de les hores d’entrada. Per tant, és molt important que en aquest moment ja no hi hagi pares dins el recinte escolar!

–       Si es produeix un retard, aquest haurà d’estar degudament justificat. Cal presentar el justificant del retard ( ja sigui una justificació signada pel pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a, el justificant mèdic…). Quan l’alumne/a arriba al centre és entregat a Direcció.

–       Si el retard no està justificat el/la menor haurà de romandre a Direcció, atès per un professor/a, fins que es produeixi el canvi de classe per no interrompre el normal funcionament de la mateixa.

–       Els retards injustificats s’anotaran al registre d’absentisme i/o retard i s’hauran de signar pel pare/mare o tutor legal de l’alumne/a.

 

Retard a la recollida del menor al centre escolar:

Quan es produeixi un retard en la recollida de l’alumnat, el centre escolar haurà de :

v  Contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a.

v  Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o amb els tutors legals, i transcorreguts uns 15-20 minuts, la persona de l’escola que fins aquell moment hagi estat a càrrec de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la Policia Local de Mont-roig del Camp per tal que procedeixi a activar el protocol corresponent.

v  La persona que truca a la Policia haurà de facilitar les dades adients dels pares o tutors del/la menor perquè puguin iniciar les corresponents gestions per a la seva localització.

v  Un cop informada la Policia local, aquesta enviarà una patrulla perquè realitzi el trasllat del/la menor a dependències de la Policia, fins que siguin localitzats els seus pares o tutors.

v  Si els pares o tutors legals del/la menor acudeixen al centre escolar abans que arribi la patrulla de la Policia local, s’haurà de desactivar aquest servei, però igualment s’anotarà al registre de retards/absentisme.

v  En el cas que la Policia no pogués enviar una patrulla en aquell moment, serà aquesta qui haurà d’activar altres serveis per tal de realitzar el trasllat del/la menor amb seguretat fins a les dependències de la Policia local.

v  Quan siguin localitzats els pares o tutors legals, hauran de ser traslladats fins a dependències policials per tal de fer-li el lliurament del/la menor; es confeccionarà l’acta corresponent, la qual serà remesa al centre escolar on estigui el/la menor i als Serveis Socials.

v  El centre escolar haurà d’anotar aquesta incidència al registre d’absentisme.