Plantejament institucional

Plantejament Institucional

Missió
L’Escola Mare de Déu de la Roca és una escola pública, catalana, laica, inclusiva i plural que s’adapta als canvis de la societat integrant-los en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
L’escola proposa desenvolupar la capacitat de relació harmònica de l’individu amb si mateix i amb les altres persones. Inclou tant l’habilitat de sentir i comprendre les emocions i els sentiments d’un mateix i dels altres, com el fet de saber emprar la informació que ens proporcionen per tal d’orientar el propi pensament i les pròpies accions.
Volem formar persones integres, equilibrades socio-emocionalment, respectuoses, tolerants, crítiques, creatives, participatives, democràtiques i amb capacitat d’assolir les competències necessàries per aprendre contínuament i integrar-se plenament a la societat.
Som una escola oberta a la comunitat educativa. Incentivem la col·laboració, el compromís i al responsabilitat de tots els seus membres. Cerquem l’entesa i la cooperació amb les administracions públiques.
Promovem l’equitat, la cohesió social, la convivència, eduquem en la sostenibilitat i en el respecte al medi ambient. Vetllem per la integració de les noves tecnologies en l’aprenentatge.

Visió
L’escola ha de contribuir a adquirir, fins al màxim de les possibilitats de cadascú. Volem que els nostres alumnes assoleixin les habilitats socials i personals, així com les competències bàsiques que els permetin la plena integració social i laboral, amb un bon nivell de comprensió i expressió oral i escrita, mostrant gust per la lectura i amb un bon raonament lògic i matemàtic.
Potenciem l’aprenentatge significatiu i competencial, l’adaptació a les noves tecnologies, l’experimentació i el coneixement del nostre entorn.
Volem una escola activa, innovadora amb professionals compromesos amb el centre i interessats en millorar la seva formació.
Valorem la importància del plurilingüisme i la necessitar d’impulsar el coneixement de les llengües estrangeres. Cal normalitzar l’ús de la llengua catalana en la relació de tots els membres de la comunitat educativa.

Valors
Fomentarem els següents valors:
Democràtics, de solidaritat, de convivència,, d’empatia amb la diversitat i la no discriminació, de respecte del pluralisme social i ideològic, de la llibertat religiosa i de la diversitat d’opinions.
Volem una escola inclusiva per tal de millorar la cohesió social i potenciar l’atenció a la diversitat.
El respecte a l’entorn natural i social i el compromís amb la llengua i cultura catalana són també valors que sempre tenim presents així com la coeducació, la cultura per la pau, el respecte als drets humans, la cultura de l’esforç i del treball ben fet.
Entenem l’educació dels infants com un procés integral de formació de les persones que va més enllà de l’escola i que perdura al llarg de la vida.